แบบฝึกหัดที่ 7 คลิกที่เครื่องหมาย Play เพื่อเล่นเสียง
เขียนโน้ตได้อีกแบบหนึ่ง ตามรูปข้างล่าง(โดยมากจะนิยมเขียนตามรูปข้างล่างมากกว่า)