ตัวอย่างทำนองเพลงที่ 1

ตัวอย่างทำนองเพลงที่ 2
 

ตัวอย่างทำนองเพลงที่ 3

ตัวอย่างทำนองเพลงที่ 4
 
เพลงทุกเพลง ได้จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ต.53808-53811 โดย อ.สำเภา ไตรอุดม