เพลงนี้ ทำเสียงตาม"เดิมก่อนการแก้ไข" modulate B งานของนายจิตติน เหล่าสุนทร