เพลงนี้ ทำเสียงตามการแก้ไข modulate B งานของนายอภิชาติ อาชวกุลพงศ์