เพลงนี้ ทำเสียงตามการแก้ไข modulate B งานของนายพร้อมวุฒิ อัศวโสภณกุล