Soprano and Alto guide
 
Soprano and Tenor guide
Tenor ร้องเสียงสูง ระวังอย่าร้องต่ำกว่า โน้ต(:ซึ่งโดยมากตอนฟังไกด์ คนไม่รู้จะร้องต่ำลง1 ออคเทฟเสมอ)
 
Soprano and Bass guide