Love Actually (wedding proposal)
ถ้าต้องการเล่นอีกรอบ คลิกเม้าส์ขวาที่หนังแล้วคลิกที่ Rewind แล้วคลิกขวาอีกครั้งแล้วคลิก PLAY
comment ใน Guestbook